CEWE bekrefter omsetnings- og utbyttemål for 2017

  • Første halvår av 2017 forløper etter planen
  • Omsetningen på 234,6 mill. euro ligger nesten på nivå med første halvår av 2016 (h1 2016: 236,0 mill. euro)
  • EBIT for første halvår ligger på -0,4 mill. euro (h1 2016: -0,5 mill. euro)
  • Brands styrker omsetningen
  • Egenkapitalandelen stiger til 62,4 %, ROCE når 20,5 %

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) er godt på vei til å nå målene for 2017: Med en omsetning på 234,6 mill. euro (h1 2016: 236,0 mill. euro) og en EBIT på -0,4 mill. euro (h1 2016: -0,5 mill. euro) bekrefter styret prognosen for 2017. På tross av den økte omsetningsavgiften på fotobøker i Tyskland, skal konsernets omsetning stige til mellom 585 mill. euro og 615 mill. euro, hvilket er litt høyere enn fjorårets (2016: 593,1 mill. euro). Konsernets EBIT skal ligge mellom 45 mill. euro og 51 mill. euro, EBT mellom 44,5 mill. euro og 50,5 mill. euro og resultatet etter skatter og avgifter mellom 30 mill. euro og 34 mill. euro. I 12-måneders-perspektivet (01.7.2016 til 30.6.2017), som også inneholder det sesongmessige sterke fjerde kvartalet, oppnår CEWE en EBIT på 47,0 mill. euro, og ligger dermed innenfor det forventede spennet for 2017. Dertil skal det tilgodeses at fjerde kvartal av 2016 inneholdt belastende impairment-avskrivninger på 6,9 mill. euro, som formodentlig ikke vil gjenta seg i denne størrelsen. ”Vi er ikke misfornøyde med det første halvåret – særlig fordi vi sammenligner med et usedvanlig sterkt første halvår i 2016. Ved å øke markedsføringsutgiftene har vi imøtekommet den negative etterspørselseffekten som den høyere omsetningsavgiften på fotobøker kunne ha medført, og vi har notert en tydelig effekt av Brexit på området kommersielle onlinetrykk. Veksten i våre høykvalitetsprodukter samt den derav følgende stigningen i omsetning per bilde, har i det store og hele utlignet disse negative innflytelsene, så vi er på rett kurs for hele 2017,” uttaler Dr. Christian Friege, administrerende direktør for CEWE Stiftung & Co. KGaA.

Fotofinishing: Brands med høykvalitetsprodukter utligner effekten av økt omsetningsavgift
Innen forretningsområdet fotofinishing har CEWE bekreftet det gode resultatet fra 2016: I første halvår av 2017 oppnådde CEWE en omsetningsstigning på 0,7 % til 167,7 mill. euro samt en EBIT på 1,6 mill. euro (h1 2016: 0,5 mill. euro). Før spesielle utgifter ligger den operative EBIT på 1,3 mill. euro og dermed på nivå med det sterke året 2016 (korrigert operativ EBIT h1 2016: 1,4 mill. euro). I det første halvåret av 2016 hadde omsetningen for fotofinishing allerede steget med 12,5 %; EBIT hadde til og med forbedret seg med 3,4 mill. euro. I det første halvåret av 2017 var det særlig høykvalitetsprodukter som CEWE VEGGBILDER, mobildeksler og fotogaver som sørget for en omsetningsvekst som til dels kompenserte for en tilbakegang i omsetningen av CEWE FOTOBOK. Tilbakegangen er grunnet i den økte omsetningsavgiften. Utviklingen til stigningen i salget av disse høykvalitetsproduktene har ytterligere økt verdien per foto markant med 8,0 % til 19,46 cent, så den samlede omsetningen for fotofinishing steg litt. ”Våre CEWE brands fortsetter veksten sin og profiterer av investeringene våre i en høyere brand awareness”, fremhever Christian Friege. Den økte brand awareness er derutover et godt utgangspunkt for fjerde kvartal, som typisk står for den samlede inntjeningen for hele året.

Kommersielt onlinetrykk bremset av Brexit
Grunnet etterspørsels- og valutatap i Storbritannia, som resultat av Brexit, endte omsetningen i forretningsområdet kommersielt onlinetrykk på 40,5 mill. euro, hvilket er 1,6 % under 2016 (41,1 mill. euro). Korrigert for denne effekten, har forretningsområdet oppnådd en liten vekst på cirka 1 %. Særlig på grunn av den lavere omsetningen, falt EBIT til -0,2 mill. euro (h1 2016: +0,8 mill. euro). Christian Friege uttaler: ”Da det i juli 2017 er et år siden Brexit-effekten inntraff, burde innflytelsen på det andre halvåret være oversiktlig. Attraktiviteten av onlinetrykk på det europeiske markedet er grunnleggende uforandret, og vi står meget sterkt. I det hele tatt regner vi derfor stadig med et positivt årsresultat for 2017. Også selv om utviklingen i det første halvåret ligger under forventningene, er vi nødt til å gi den fundamentale overgangen fra offline- til onlinetrykk den nødvendige tid.”

Detaljhandel: Fokus på produkter med høyere margin
Innen forretningsområdet detaljhandel har CEWE – som i de forrige årene – redusert omsetningen ved å fokusere på produkter med høyere margin. På tross av tilbakegang i omsetningen på 8,3 % til 25,0 mill. euro oppnådde dette forretningsområdet en lett forbedret EBIT (-375.000 euro), som nesten lå på nivå med året før (2016: -400.000 euro). ”Igjen i år vil julehandelen være avgjørende for avkastningen i detaljhandelen, da også kameraer, objektiver, vesker og annet foto-hardware er typiske julegaver. Med et nesten utlignet resultat i første halvår, ligger vi også her som forventet”, forklarer CEO Christian Friege. CEWEs detaljhandel er i tillegg en viktig avsetningskanal for fotofinishing-produkter, som CEWE viser i forretningsområdet fotofinishing.

Solid finansiering og ytterligere vekst i ROCE
Med en egenkapitalandel på 62,4 % per 30.6.2017 (30.6.2016: 56,8 %) er CEWE solid finansiert. Cash flowet fra driftsmessige aktiviteter var med -0,6 mill. euro nesten utlignet, mens return on capital employed (ROCE) ble forbedret fra 19,7 % (2016) til 20,5 % per 30.6.2017.


CEWE
Enhet K2 2016 K2 2017 H1 2016 H1 2017
(1) Fotofinishing          
    Digitale bilder Mill. stk. 427,2 412,2 898,8 840,6
     Analoge bilder Mill. stk. 14,7 12,0 25,5 21,2
    Bilder i alt Mill. stk. 441,9 424,2 924,3 861,8
    CEWE FOTOBOK Tusen stk. 1.196,7 1.120,0 2.474,4 2.279,1
     Omsetning Mill. euro 81,1 82,1 166,6 167,7
     EBIT Mill. euro -0,7 0,2 0,5 1,6
           Effekt av kjøpssumsallokasjon Mill. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
           Inntekt salg av grunn Danmark Mill. euro +0,5 +0,5
           Inntekt US-internettaktivitet Mill. euro +0,4
           Goodwill-avskrivning UK Mill. euro -0,9 -0,9
           Restrukturering DeinDesign Berlin Mill. euro -0,2 -0,2
     EBIT før spesielle utgifter Mill. euro 0,5 -0,1 1,4 1,3
(2) Detaljhandel          
     Omsetning Mill. euro 14,5 13,2 27,3 25,0
     EBIT Mill. euro 0,0 -0,1 -0,4 -0,4
(3) Kommersielt onlinetrykk          
     Omsetning Mill. euro 20,7 19,9 41,1 40,5
     EBIT Mill. euro 0,3 -0,3 0,8 -0,2
          Effekt av kjøpssumsallokasjon Mill. euro -0,4 -0,1 -0,9 -0,4
         EBIT før spesielle utgifter Mill. euro 0,7 -0,2 1,7 0,2
(4) Annet          
     Omsetning Mill. euro 0,5 0,7 1,0 1,4
     EBIT Mill. euro -0,7 -0,9 -1,4 -1,4
          Effekt av kjøpssumsallokasjon Mill. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
    EBIT før spesielle utgifter Mill. euro -0,6 -0,8 -1,1 -1,2
CEWE Konsernet          
     Omsetning Mill. euro 116,8 116,0 236,0 234,6
     EBIT Mill. euro -1,1 -1,0 -0,5 -0,4
           Spesielle utgifter Mill. euro -1,7 +0,1 -2,0 -0,3
    EBIT før spesielle utgifter Mill. euro 0,6 -1,1 1,5 -0,1
     EBT Mill. euro -1,2 -1,1 -0,6 -0,4
     Resultat etter skatt Mill. euro -0,8 -0,8 -0,4 -0,3

Forklaringer til tabellen ”Resultater etter forretningsområder”
(1) Fotofinishing: Produksjon og drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER samt enkelte (analoge og digitale) bilder og andre fotoprodukter
(2) Detaljhandel: Handel med fotohardware som for eksempel kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tsjekkia og Slovakia
(3) Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og drift av kommersielle trykkerisaker på de online trykkportalene, for eksempel CEWE-PRINT.de, Saxoprint og Viaprinto
(4) Diverse: Struktur- og selskapsomkostninger, så vel som resultater fra eiendommer og andeler

Prosentavvik er grunnleggende utregnet med de presise verdiene.
Det kan ha blitt foretatt avrundinger.