CEWE har solid stigning i omsetningen det første halvåret av 2018

  • Første halvår av 2018 går som planlagt: Omsetningen har steget med 8,5 % til 254,2 mill. euro
  • CEWE FOTOBOK har vokst med 3,9 % i første halvår til 2,4 mill. eksemplarer
  • I første halvår har de siste akkvisisjonene som ventet redusert resultatet
  • EBIT-årsmålet på 48 til 54 mill. euro bekreftet

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) er etter første halvår godt på vei til å nå de planlagte årsmålene for 2018. Konsernomsetningen lå med 254,2 mill. euro 8,5 % høyere enn fjorårets resultat (H1 2017: 234,6 mill. euro). På bakgrunn av de forventede negative effektene av de nylige akkvisisjonene av Cheerz og LASERLINE utgjorde EBIT -3,4 mill. euro (H1 2017: -0,4 mill. euro). Tas det hensyn til disse akkvisisjonene, leverer EBIT i første halvår av 2018 stort sett opp til fjorårets nivå. Alt i alt bekrefter halvårstallene ledelsens prognose for det aktuelle regnskapsåret: Konsernomsetningen skal i 2018 stige til mellom 630 og 665 mill. euro (2017: 599,4 mill. euro), konsern-EBIT mellom 48 og 54 mill. euro, EBT mellom 47,5 og 53,5 mill. euro og resultatet etter skatt mellom 33 og 37 mill. euro. Sammenlignet med fjoråret stiger dermed alle de viktige nøkkeltallene.   

CEWE på vei i mål
”Selv når man regner med de siste akkvisisjonene er første halvår av 2018 klart på vei til å leve opp til årsmålene”, uttaler Christian Friege, styreformann i CEWE Stiftung & Co. KGaA. Innen området fotofinishing har CEWE gått klart fremover, selv om det ekstremt varme været i enda høyere grad enn tidligere år har resultert i at kundene heller tar bilder enn bestiller fotoprodukter. ”At omsetningen pr. foto igjen er stigende, beviser at kundene våre setter stor pris på fotoproduktene våre”, understreker Friege. Akkvisisjonene utvikler seg positivt. På den måten har omsetningen innen området kommersielt onlinetrykk på grunn av LASERLINE-akkvisisjonen vokst med over 21 %. ”Og samarbeidet vil ikke minst i fremtiden gi en stadig større positiv innflytelse på resultatene”, utdyper Friege.

Fotofinishing: Stigning i avsetning på CEWE FOTOBOK og fotoprodukter
Forretningsområdet fotofinishing har i første halvår vært inne i en rivende utvikling og høstet en vekst i omsetningen på 7,5 % til 180,3 mill. euro (2017: 167,7 mill. euro). Dermed viser forretningsområdet klar vekst tross temperaturrekordene og den stadig tydeligere omsetningsforskyvningen til fjerde kvartal. Cheerz har også bidratt til dette. På grunn av de forventede negative resultatbidragene av Cheerz-akkvisisjonen falt EBIT til 0,4 mill. euro (2017: 1,6 mill. euro). Det er spesielt gledelig for bedriften at et av nøkkelproduktene, CEWE FOTOBOK, i første halvår av 2018 nådde en stigning i avsetningen på 3,9 %. Dessuten sørget fotoprodukter som CEWE VEGGBILDER, CEWE KALENDER, CEWE CARDS, mobildeksler og andre fotogaver for ytterligere vekst i første halvår – til og med til dels også i det tradisjonelt negative andre kvartalet. Disse produktene er hovedårsaken til stigningen i omsetningen pr. foto med 3,2 % til 20,07 eurocent. ”Ved siden av akkvisisjonene har vi de siste månedene også investert ytterligere i merkegjenkjennelighet. Ser man på omsetningsstigningen for merkene våre har denne strategien lønnet seg”, påpeker Christian Friege. Den gode omsetningsutviklingen gir dessuten et solid grunnlag for fjerde kvartal, hvor størstedelen av salget som regel skjer.

Kommersielt onlinetrykk: Sterk omsetningsvekst – særlig på grunn av LASERLINE
Med akkvisisjonen av LASERLINE kunne CEWE fremfor alt øke omsetningen innen området kommersielt onlinetrykk med 21,3 % til 49,1 mill. euro (2017: 40,5 mill. euro). Tross det stadig høye pristrykket i Tyskland og samarbeidet med Storbritannia som er svekket på grunn av Brexit, har forretningsområdet vist en organisk fremgang. EBIT ligger som forventet på -2,1 mill. euro og bærer på nåværende tidspunkt fortsatt det forventede negative resultatbidraget fra LASERLINE (EBIT for kommersielt onlinetrykk H1 2017: -0,2 mill. euro). Denne utviklingen har blitt forsterket av høyere papirpriser og økte logistiske kostnader. Friege forklarer: ”De tydelige omsetningsstigningene gjør oss optimistiske. Kjøpet av LASERLINE skal være en tydelig forsterking av forretningsområdet og skal fra 2019 bidra positivt til bedriftens avkastning. Med unntak av Storbritannia er prognosen for det europeiske markedet for onlinetrykk fortsatt positiv. Utviklingen fra offline- til onlinetrykk tar tid. Vi står i en god posisjon for tiden, også etter overtakelsen, og forventer i andre halvår fortsatt stigning i omsetningen.”

CEWE RETAIL: Fortsatt fokus på fotofinishing-produkter
CEWEs stadig skjerpede fokus på fotofinishing-produkter reduserer ganske naturlig hardware-omsetningen i detaljhandelen. Dessuten gir CEWE fortsatt bevisst avkall på marginsvake omsetninger. Derfor falt omsetningene på forretningsområdet detaljhandel som i de forrige årene: I første halvår av 2018 kom det opp på 23,3 mill. euro, en tilbakegang på 7,0 % i forhold til året før (2017: 25,0 mill. euro). EBIT lå med -0,69 mill. euro dermed litt under fjorårets tall (2017: -0,38 mill. euro). ”De forrige årene har vist at først og fremst fjerde kvartal er avgjørende for inntekten i detaljhandelen. Kameraer og andre fotohardware-produkter er også typiske julegaver. Av den grunn satser vi sterkt på at vi kommer til å nå samtlige årsmål på dette forretningsområdet”, uttaler Friege. Det skal i forbindelse med dette forretningsområdet tas hensyn til at detaljhandelen er en viktig avsetningskanal for fotofinishing-produkter, som gir utslag på forretningsområdet fotofinishing.

CEWE fortsatt solid finansiert – bedriftens vesentlige verdiøkning
Med en egenkapitalkvote på 54,9 % pr. 30.6.2018 (30.6.2017: 62,4 %) er CEWE fortsatt solid finansiert. Den lille nedgangen til balanseutvidelsen er forårsaket av akkvisisjonene av LASERLINE og Cheerz samt kjøpet av Saxoparks eiendommer, Saxoprints bygninger til onlinetrykk. Return on capital employed (ROCE) falt pr. 30.6.2018 fra 20,5 % i fjor til stadig stabile 16,5 %. Også her førte kjøpene til en stigning i den gjennomsnittlige capital employed. Friege forklarer: ”På grunn av kjøpenes strategisk høye verdi og inntektspotensial og den relativt billige overtagelsen av Saxopark, vil forrentningen ganske sikkert falle på kort sikt, men på lang sikt vil bedriftens verdi stige vesentlig.”

 CEWE Enhet K2 2017 K2 2018 H1 2017 H1 2018
(1) Fotofinishing          
     Digitalbilder Mill. stk. 412,2 421,9 840,6 879,8
     Analoge bilder Mill. stk. 12,0 10,5 21,2 18,5
     Bilder i alt Mill. stk. 424,2 432,4 861,8 898,3
     CEWE FOTOBOK Tusen stk. 1.120,0 1.121,1 2.279,1 2.369,1
     Omsetning Mill. euro 82,1 85,9 167,7 180,3
     EBIT Mill. euro 0,2 -1,6 1,6 0,4
      Effekter av kjøpsprisallokasjoner Mill. euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
      Inntekt fra fast eiendom i Danmark Mill. euro +0,5 +0,5
     EBIT før særlige utgifter Mill. euro -0,1 -1,5 1,3 0,6
(2) Detaljhandel  
    Omsetning Mill. euro 13,2 12,4 25,0 23,3
     EBIT Mill. euro -0,1 -0,2 -0,4 -0,7
(3) Kommersielt onlinetrykk  
    Omsetning Mill. euro 19,9 24,7 40,5 49,1
     EBIT Mill. euro -0,3 -1,6 -0,2 -2,1
      Effekter av kjøpsprisallokasjoner Mill. euro 0,1 -0,1 -0,4 -0,3
      Integrasjonskostnader LASERLINE Mill. euro -0,3 -0,5
     EBIT før særlige utgifter Mill. euro -0,2 -1,2 0,2 -1,3
(4) Diverse  
    Omsetning Mill. euro 0,7 1,0 1,4 1,8
     EBIT Mill. euro -0,9 -0,6 -1,4 -1,0
      Effekter av kjøpsprisallokasjoner Mill. euro -0,1 -0,2
     EBIT før særlige utgifter Mill. euro -0,8 -0,6 -1,2 -1,0
CEWE konsern  Enhet
    Omsetning Mill. euro 116,0 123,9 234,6 254,5
     EBIT Mill. euro -1,0 -4,0 -0,4 -3,4
     Særlige utgifter Mill. euro +0,1 -0,5 -0,3 -1,0
     EBIT før særlige utgifter Mill. euro -1,1 -3,4 -0,1 -2,3
     EBT Mill. euro -1,1 -3,6 -0,4 -3,4
     Resultat etter skatt Mill. euro -0,8 -2,7 -0,3 -2,5

Det kan oppstå avrundingsdifferenser. Prosentavvik er generelt regnet ut med de presise verdiene.

Forklaringer til tabellen ”Resultater etter forretningsområder“

(1) Fotofinishing: Produksjon og drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER og enkelte (analoge og digitale) bilder samt andre fotoprodukter.

(2) Detaljhandel: Handel med fotohardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

(3) Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og drift av kommersielle trykksaker på online trykkportaler, f.eks. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto og LASERLINE.