CEWE vokser igjen i første kvartal

  • Avsetning, omsetning og vekst i K1 bekrefter prognosen for år 2017
  • EBIT per foto stiger med 10,4 % grunnet CEWE brands fotoprodukter
  • EBIT er på samme nivå som året før, og for andre gang i virksomhetens historie er den allerede positiv i første kvartal
  • ROCE når 20,8 % (K1 2016: 18,8 %)

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) forsetter fjorårets positive utvikling, og har for andre gang i virksomhetens historie høstet et positivt resultat i første kvartal. Med en nesten stabil omsetning på 118,6 mill. euro (K1 2016: 119,2 mill. euro) lever EBIT med 0,6 mill. euro opp til nivået fra i fjor. Før spesielle utgifter har EBIT steget litt fra 0,9 mill. euro i fjor til 1,0 mill. euro i det første regnskapskvartalet. Første kvartal har gått fra å være et tapsbringende kvartal til å være et kvartal med en liten vekst. Andre og særlig tredje kvartal har derimot spilt rollen som de mest voksende kvartalene for fjerde kvartal. Med digitaliseringen har det klart dominerende fjerde kvartalet blitt vekstmotoren. På bakgrunn av resultatene fra første kvartal bekrefter CEWE prognosen for regnskapsåret 2017, hvor virksomheten streber etter en EBIT på mellom 45 mill. euro og 51 mill. euro (2016: 47,0 mill. euro). Administrerende direktør Rolf Hollander uttaler: “Ved å utvikle på andre produkter og markeder har vi særlig i første kvartal kompensert for belastningene som for eksempel de forhøyde omsetningsskattene på fotobøker i Tyskland og Østerrike samt de negative ettervirkningene av brexit på forretningsområdet kommersielt onlinetrykk medfører. Derfor bekrefter vi vekstmålet vårt for regnskapsåret 2017”.

Forretningsområdet fotofinishing når med 85,6 mill. euro nivået fra i fjor
CEWE nådde i første kvartal en omsetning på forretningsområdet fotofinishing på 85,6 mill. euro, hvilket levde opp til fjorårets nivå (K1 2016: 85,5 mill. euro). Med en EBIT på 1,3 mill. euro overgikk CEWE så vidt tallet fra i fjor på 1,2 mill. euro. I samme kvartal i fjor var en ekstraordinær salgssum på 0,4 mill. euro fra salget av den lille amerikanske internettaktiviteten Smilebooks medregnet i resultatet.

Dermed kunne området fotofinishing for andre gang i virksomhetens historie notere seg et positivt resultat i første kvartal. Omsetningsstrukturen har dog endret seg i forhold til i fjor: Første kvartal 2016 var preget av en usedvanlig høy tilvekst i salget av CEWE FOTOBOK. Dette betyr at den aktuelle salgsutviklingen av fotoproduktet sammenlignet med 2016 viser en tilbakegang på -9,3 %. Dog avspeiler tallene en logisk fortsettelse av salget fra år 2015. Dertil kommer at en handelspartner som hadde tilbudt en utilstrekkelig differanse, innstilte leveringen. Videre bidro også den solgte amerikanske internettaktivitet Smilebooks i fjor til en vekst i volumet. Tilbakegangen i mengden av solgte CEWE FOTOBØKER er formentlig også en konsekvens av de forhøyede omsetningsskattene på fotobøker i Tyskland og Østerrike. Virksomheten analyserer hele tiden den videre utviklingen i etterspørselen på dette produktet.

Den tydelige veksten av CEWE VEGGBILDER og andre av CEWEs merker har på omsetningsnivå til fulle kompensert for tilbakegangen av CEWE FOTOBOK. I avsetningsvolum og bildemengde kan denne strukturendringen ikke utlignes fullstendig: CEWE VEGGBILDER og andre av CEWEs merker går i forhold til bildeantall ganske overbevisende inn i mengdestatistikken, fotobøker inklusive bilder går dog inn i statistikken med en mangedobling av dette tallet. Trenden “fra masse til klasse” forblir uendret positiv: Omsetningen per foto har steget med 10,4 % til 19,55 eurocent.

Merket CEWE FOTOBOK forblir en stabil og vesentlig fordel i forhold til differensiering på markedet. Således har CEWE FOTOBOKs ustøttet brand awareness steget fra 44 % i fjor til 51 % i 2017.

Kommersielt onlinetrykk bekrefter positivt EBIT i første kvartal
Omsetningen på forretningsområdet kommersielt onlinetrykk steg i første kvartal av 2017 til 20,6 mill. euro – en liten økning på 0,6 %. Samtidig bekreftet kommersielt onlinetrykk med + 0,1 mill. euro på EBIT-nivå fjorårets positive utvikling (K1 2016: + 0,5 mill. euro). Det ble frem for alt lagt en demper på veksten i kommersielt onlinetrykk på grunn av utviklingen på det britiske markedet. Grunnet tilbakegangen i etterspørselen som følge av brexit, noterte forretningsområdet kommersielt onlinetrykk i Storbritannia seg en omsetningstilbakegang i første kvartal av 2017. Dessuten har nedgangen på 10,3 % siden juni 2016 (måling d. 31.03.2017) av britiske pund i forhold til euroen forsterket denne effekten, fordi CEWE måler omsetningen i euro. Hvis man gikk ut fra en stabil britisk handel som i fjor, ville forretningsområdet kommersielt onlinetrykk ha avsluttet det aktuelle første kvartalet med en ensifret vekstrate i omsetningen. Da forretningstilveksten dessuten var kjennetegnet ved fjorårets sesongatypiske og usedvanlig høye vekst i januar og februar, er forretningsområdet kommersielt onlinetrykk på rette kurs til å nå målsetningen for 2017 med en omsetning som er stigende på de fleste markedene.

Detaljhandelen igjen med lett forbedret resultat
Grunnet det bevisste fravalget av vekstsvake produktområder, ble omsetningen på forretningsområdet detaljhandel redusert fra 12,8 mill. euro i dette kvartalet i fjor til 11,8 mill. euro i det første kvartalet av 2017. EBIT ble forbedret fra -0,4 mill. euro til -0,3 mill. euro.

Forretningsområdet “annet”: Resultat lett forbedret
I første kvartal av 2017 nådde CEWE på forretningsområdet “annet” en omsetning på 0,7 mill. euro (K1 2016: 0,5 mill. euro). EBIT-bidraget til konsernresultatet for utgiftene til struktur- og selskapsomkostninger samt for resultatet fra eiendomsbesittelse og andeler beløp seg i regnskapskvartalet til -0,5 mill. euro (K1 2016: -0,7 mill. euro).

ROCE steget til 20,8 %: 12-måneds-EBIT når 47 mill. euro
Egenkapitalkvoten hadde per 31. mars 2017 steget til solide 63,2 % (31. mars 2016: 61,3 %). Samtidig blev kapitalrentabiliteten forbedret: Selv om det gjennomsnittlige capital employed steg til 226,2 mill. euro (K1 2016: 216,3 mill. euro), steg return on capital employed (ROCE) fra 18,8 % til 20,8 %, da EBIT i forhold til et 12-månedsperspektiv har steget fra 40,6 mill. euro til 47,0 mill. euro.

Dividende skal stige for åttende gang på rad: 1,80 euro per aksje
Styre og ledelse vil på generalforsamlingen 31. mai 2017 foreslå en dividendestigning til 1,80 euro per aksje (+ 20 cent per aksje). “Vår dividendepolitikk har det målet at dividenden per aksje skal stige, såfremt inntjeningssituasjonen tillater det. Vi gleder oss over at dette nå lykkes for åttende gang på rad”, forklarer økonomisjef Olaf Holzkämpfer.

Målene for 2017 er fullstendig nådd
På grunnlag av første kvartal av 2017 bekrefter ledelsen hele prognosen for 2017. Tross de forhøyde omsetningsskattene på fotobøker, skal konsernomsetningen i 2017 stige litt fra 593,1 mill. euro i fjor til mellom 585 mill. euro og 615 mill. euro i gjennomsnitt. Konsern-EBIT skal ligge mellom 45 mill. euro og 51 mill. euro, EBT mellom 44,5 mill. euro og 50,5 mill. euro og resultatet etter skatt mellom 30 mill. euro og 34 mill. euro. Sammenlignet med målsetningen for 2016 hever ledelsen i prognosen for 2017 dermed målet for operativt EBIT med cirka 5 mill. euro.

Resultater etter forretningsområder i første kvartal av 2017

CEWE Enhet K1-2016 K1-2017 Avvik % Avvik omsetning
(1) Fotofinishing
Digitale bilder Mill. stk. 471,6 428,4 -9,2 -43,2
Analoge bilder Mill. stk. 10,8 9,2 -14,7 -1,6
Bilder i alt Mill. stk. 482,4 437,6 -9,3 -44,8
CEWE FOTOBOK Tusen stk. 1.277,7 1.159,1 -9,3 -118,6
Omsetning Mill. euro 85,5 85,6 +0,1 +0,1
EBIT Mill. euro 1,2 1,3 +14,4 +0,2
Utgifter fra kjøpsprisallokasjoner Mill. euro -0,1 -0,1
Inntekt US-internettaktivitet Mill. euro +0,4
EBIT før spesielle utgifter Mill. euro 0,9 1,5 65,9 0,6
(2) Detaljhandel
Omsetning Mill. euro 12,8 11,8 -8,0 -1,0
EBIT Mill. euro -0,4 -0,3 +18,6 +0,1
(3) Kommersielt onlinetrykk
Omsetning Mill. euro 20,4 20,6 0,6 0,1
EBIT Mill. euro 0,5 0,1 -79,3 -0,4
Utgifter fra kjøpsprisallokasjoner Mill. euro -0,4 -0,2
EBIT før spesielle utgifter Mill. euro 1,0 0,3 -65,2 -0,6
(4) Annet
Omsetning Mill. euro 0,5 0,7 +51,1 +0,2
EBIT Mill. euro -0,7 -0,5 +17,5 +0,1
Utgifter fra kjøpsprisallokasjoner Mill. euro -0,1 -0,1
EBIT før spesielle utgifter Mill. euro -0,6 -0,4 +21,3 +0,1
CEWE-konsernet
Omsetning Mill. euro 119,2 118,6 -0,5 -0,6
EBIT Mill. euro 0,6 0,6 -9,0 -0,1
Spesielle utgifter Mill. euro -0,2 -0,5
EBIT før spesielle utgifter Mill. euro 0,9 1,0 +16,7 +0,1
EBT Mill. euro 0,6 0,7 +14,5 +0,1
Resultat etter skatt Mill. euro 0,4 0,5 +20,8 +0,1

Forklaring til tabellen „Resultater etter forretningsområder i første kvartal av 2017”

  • Fotofinishing: Produksjon og drift av fotoprodukter som CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE VEGGBILDER og enkelte (analoge og digitale) bilder samt andre fotoprodukter.
  • Detaljhandel: Handel med foto-hardware som f.eks. kameraer og objektiver i Norge, Sverige, Polen, Tsjekkia og Slovakia.
  • Kommersielt onlinetrykk: Produksjon og drift av kommersielle trykkerivarer fra online trykkportaler som f.eks. CEWE-PRINT.de, saxoprint.de og viaprinto.de.
  • Annet: Struktur- og selskapsomkostninger samt resultatet fra eiendomsbesittelse og andeler.

Prosentuelle og absolutte avvik er grunnleggende utregnet med presise verdier. Det kan være foretatt avrundinger.